Belépés

 • A horgászatot, halgazdálkodás érintő fontosabb jogszabályok
  (Frissítve: 2015.09.01.)

  Szervezeti élet:
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
  • 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
  Horgászat és horgászcélú halgazdálkodás:
  • 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről
  • 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról
  • 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról
  • 44/2015. (VII. 28.) FM rendelet a halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánításának szabályairól (Hatályba lép: 2015.10.01.)
  Állategészségügy (halszállítás, haltelepítések):
  • 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről
  Halőrzés, halvédelem:
  • 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
  • 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról
  • 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról
  • 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól

  Hatósági eljárási díjak:
  • 63/2012 (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól
  • 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról
  Egyéb, horgászatot érintő jogszabályok:
  • 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről
  • 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól
  • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
  Vízgazdálkodás, vízjogi engedélyezés:
  • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
  • 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
  • 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
  • 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
  • 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet az úszólétesítmények lajstromozásáról
  • 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról
  • 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
  Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem:
  • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
  • 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről (kárókatona gyérítésére vonatkozó szabályokat is tartalmazza!)
  • 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről
  • 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
  • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
  • 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről